Riik toetab omastehooldajate ja erivajadustega inimeste abistamist 5 miljoni euroga

10.08.2020 a avab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste taotlusvooru, mille eesmärk on parandada töövõimalusi erivajadustega inimestele ja kodus lähedasi hooldavatele tööealistele inimestele. Samuti toetatakse toimetulekuraskustes inimesi.

Toetust saavad need projektid, mis pakuvad sihtgrupile koduteenust, tugiisikuid, isiklikke abistajaid, üldhooldusteenust väljaspool kodu, nõustamist, tugigruppe ning integreeritud hoolekandeteenuseid.

RTK tööelu talituse juhataja Üle Luide sõnul arvestati taotlusvooru loomisel sellega, et puudega ja vanemaealiste inimese osakaal on piirkonniti erinev. „Sel korral vähenes omaosaluse määr 10% võrra nendele omavalitsustele, kus puude raskusastmega ning 65- aastaste ja vanemate elanike osakaal on üle 30%,“ rääkis Ülle Luide muutustest võrreldes eelmise aasta taotlusvooruga.

 „Soovime, et toetuse abil paraneksid Eestis hoolduskoormusega inimeste võimalused tööturule siseneda, seal jätkata ja samuti tõsta erivajadustega inimeste madalat tööhõivemäära,“ lisas ta

Toetust saavad taotleda kohalike omavalitsuste üksused, juriidilised isikud ja riigiasutused. Kokku jagatakse toetusi 5 miljoni euro ulatuses. Vähim toetussumma projekti kohta on 50 000 eurot ja suurim 300 000 eurot.

Toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja meedet haldavad Sotsiaalministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus. Taotlemisest huvitatud asutustele korraldab RTK septembris infopäeva. Info meetme kohta on meie kodulehel, kuhu ilmub jooksvalt ka täpsem teave infopäeva toimumise kohta.